Parkolási szabályzat

Általános szerződési feltételek

A parkolás megkezdésével(a parkolóba történő regisztrált behajtás), az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között szerződés jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére és a transzfer ügymenet lebonyolítására, a következő általános feltételek és szabályzatok szerint:

  • Forgalmi rend
  • Biztonságtechnikai intézkedések
  • Transzfer
  • Díjszabások, Parkolási díjak

Forgalmi rend

A parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 Km/h.
A forgalmi rend és az ÁSZF a parkolóba való behajtáskor, a kapu vonalának áthaladásától érvényes az ügyfelekre.
A parkoló területen való gépjárműmozgást és parkolást, a parkoló személyzete irányítja és szükség esetén segíti.

A gépjárműveket a személyzet utasításának megfelelően kell leparkolni. Amennyiben a parkoló személyzete erre külön utasítást nem ad, abban az esetben is úgy, hogy a többi gépjármű ki-és beparkolását, utasok ki-és beszállását, rakodását ne akadályozza.
A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók.
Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tartja a távozásig.

Biztonságtechnikai intézkedések

– A parkolóba történő behajtáskor , a parkolás megkezdése során az üzemeltető ,az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez.

– A gépjárművekről és az ügyfelekről kamerarendszer által rögzített felvétel készül, a felvételeket az üzemeltető kizárólag a parkoló üzemeltetéséhez használja fel, a jogviszony befejeztével 30 napig őrzi meg, majd azt követően megsemmisíti.
A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályban meghatározott hatósági szerveknek adhatja ki, hivatalos felhasználás céljából.

– A parkolás megkezdésekor a parkoló személyzete az ügyfél részére parkoló kártyát állít ki, amelyen rögzíti a gépjármű hivatalos adatait és a parkoláshoz szükséges adatokat.

Ezt a parkoló kártyát az ügyfél köteles megőrizni a parkolás végéig, kártya elvesztéséből felmerülő problémákért az üzemeltető a felelőséget nem vállal.
A parkolóból történő távozáskor az üzemeltető a kártyát felmutatni tudó és kulcsokkal rendelkező személyt tekinti a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.
Ezek hiányában a kulcsokkal, forgalmi engedéllyel vagy törzskönyvvel rendelkező személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.

Amennyiben az ügyfél a parkolás ideje alatt a gépjármű kulcsait és/vagy forgalmi engedélyét a parkoló részére megőrzésre átadta, a gépjárművet csak a leparkoló személy, illetve a forgalmi engedélyben szereplő személy részére áll módjában kiadni.
Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

– Az üzemeltető felelőssége a kültéri, fedetlen parkoló tekintetében terjed ki,
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért.
Az üzemeltető és a személyzet a gépjárművek utas és csomagtereiben tárolt és hagyott vagyon és értéktárgyakat nem vizsgálja, ezért felelősséget sem vállal.
Az üzemeltető felelőssége kizárt a gépjárművekben felejtett vagy hagyott navigációs, telekommunikációs, videó és audió berendezésében keletkezett károkért.

A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik.

– A gépjármű állapotával kapcsolatos vita estén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe, az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.

Díjszabások, Parkolási díjak

A mindenkori díjszabások és akciók megtalálhatók a honlapon és a parkoló irodájában kifüggesztve.
Az ügyfél a parkolási díjat online előrefizetéssel, vagy érkezéskor vagy legkésőbb távozás előtt fizetheti meg, a parkoló irodájában, készpénzben és bankkártyával egyaránt.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót csak a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet a gépjárművet visszatarthatja.
A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartásával kapcsolatban az ügyfél nem állapíthat meg további igényt.
A szerződés mellékletét képzi a mindenkori díjszabás.

A repülőtéri transzfer ügymenete

Az üzemeltető a parkoló szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei részére, a parkoló és a Liszt Ferenc 1, 2A, 2B repülőtéri terminálok között, saját gépjárművel, vagy az ügyfél felhatalmazásával az ügyfél autójával biztosítja az oda– és visszautazást (repülőtéri transzfer).

A repülőtéri transzfer és a reptéri belépés díját a megadott parkolási díj magában foglalja.
A repülőtéri transzfer a parkoló kártya átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz.

A visszautazáskor a repülőgép leszállását követően, a csomagok átvétele után, a transzfer igényét a parkoló kártyán található telefonszámon kérjük jelezni.
A transzfer szolgáltatást az üzemeltető nem menetrend, csak igény szerint biztosítja.

Az üzemeltető vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 5-15 percen belül, visszaérkezéskor pedig maximum. 10-20 percen belül rendelkezésre áll.
A menetidő a parkoló és a terminálok között forgalomtól függően 5-10perc.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a repülőtérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett estleges késésekért.
A személyzet segíti az ügyfelek biztonságos be-és kiszállását, csomagjaik pakolását.

Egyéb rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége, hogy a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja, a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló lapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítsa és a transzfer szolgáltatást nyújtson – amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs- a Liszt Ferenc repülőtér 2/A. és 2/B. terminálokhoz.

Az ügyfél köteles az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló lap megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására. A reptéri parkoló üzemeltetője a parkoló területén a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán túl – nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.

Az üzemeltető a parkoló területén érvényes szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja , ezen túlmenően, nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

Az üzemeltető felelőssége kiterjed az egyéb szolgáltatásokra (transzfer, takarítás, autómosás) átvett gépjárműre amennyiben a baleset, meghibásodás bekövetkezte számára felróható. Vitás esetekben a bizonyítás a gépjármű tulajdonos feladata. Egyéb esetben a kárt annak okozója köteles megtéríteni például a károkozó kötelező biztosítása terhére.

Az orzottrepteriparkolo.hu weboldal használatával elfogadja, hogy a foglalás közben megadott email címére cégünk a jövőben tájékoztató és reklám üzeneteket küldhet. Amennyiben a jövőben nem kíván emaileket kapni tőlünk, akkor ezirányú szándékát a kiküldött emailben található leiratkozási linken keresztül teheti meg.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2021.06.01.